God sex homoseksuell real

god sex homoseksuell real

Det var en vans­ke­lig tid: Ar­gu­men­te­ne var og er frem­de­les hate­ful­le og trang­syn­te, og til tross for at vår forsk­ning ikke hadde noen di­rek­te for­bin­del­se til te­ma­et. Som fors­ker maner han til var­som­het når det gjel­der å kri­ti­se­re funn bare fordi de til­syne­la­ten­de «luf­ter skit­ten­tøys­vas­ken» i et sam­funn».

Han an­be­fa­ler de som er opp­tatt av si­vi­le ret­tig­he­ter for LHBT-in­di­vi­der til å kjem­pe mot dis­kri­mi­ne­ring. Mo­seng kon­klu­de­rer for­øv­rig med at det i dag ikke fin­nes en sek­su­al­un­der­sø­kel­se blant ho­mo­fi­le par i Norge som kan gjøre krav på re­pre­sen­ta­ti­vi­tet.

Pet­ter kom­mer inn døren på Pas­cal. Håpet mitt er at han som kjen­ner det ho­mo­fi­le mil­jø­et godt skal kunne si hvor­dan sam­livs­for­hol­de­ne er i Norge. Vi har bodd i ulike land og se­ne­re i for­skjel­li­ge byer og har ikke klart å holde kon­tak­ten, men ytre sett er Pet­ter sitt gamle jeg, kan­skje med unn­tak av grå­skjæ­ret i håret. Ingen av oss kan for alt i ver­den huske hvor­for vi to hav­net i samme bi­bel­grup­pe i Nor­ges Krist­ne Stu­dent- og Skole­ung­doms­lag NKSS , men fes­te­ne vi begge ar­ran­ger­te, hus­ker vi godt.

Han var leder i Laget da vi ble kjent, et verv det falt ham helt na­tur­lig å si ja til etter år med le­der­tre­ning i ung­doms­klub­ben i Storetveit me­nig­het i Ber­gen. Dess­uten gjor­de po­si­sjo­nen ham til­gjen­ge­lig for stu­dent­mil­jø­et, og kan­skje ga den også en mu­lig­het til å på­vir­ke, re­son­ner­te han. Da jeg ble kjent med Pet­ter i var det to år siden han hadde opp­he­vet en for­lo­vel­se og stått åpent frem som ho­mo­fil.

Å være ærlig, real og hel var egen­ska­per som han hadde med seg fra det krist­ne barn­doms­hjem­met og me­nig­he­ten han gikk i. Dette pas­set ham egent­lig bra siden han lurte på om det kunne være rik­tig å leve ut kjær­lig­he­ten. Sø­li­ba­tet var ab­so­lutt et al­ter­na­tiv, i tråd med det som var den krist­ne de­bat­ten på den tiden: Pet­ter strev­de med spørs­må­let i noen år før han i etter ni­ti­de stu­di­er falt ned på at han kunne ha en kjæ­res­te.

Sam­men med fem-seks andre etab­ler­te han for­øv­rig «Guds løve­ten­ner», en lokal va­ri­ant av Åpen Kirke­grup­pe som in­for­mer­te om ho­mo­fi­li i ulike krist­ne sam­men­hen­ger og el­lers ut­gjor­de et støt­ten­de kris­tent fel­les­skap for med­lem­me­ne. De samme egen­ska­per som gjor­de at han valg­te å komme ut av ska­pet i gjør at han tret­ti år etter vil være sann om hvem han er i dag:. Pas­cal sten­ger dø­re­ne,  og vi blir enige om å fort­set­te in­ter­vju­et hjem­me hos Pet­ter.

Han for­be­re­der meg på at han ikke er alene. Nett­da­ting på Gay­sir har gitt re­sul­ta­ter, og på ringe­klok­ken står to navn. En høyt-ut­dan­net sør-ame­ri­ka­ner med milde øyne og varmt smil tar i mot oss i lei­lig­he­ten.

Han gir straks fra seg stuen og tar an­svar for be­vert­nin­gen: Kjæ­res­ten hans uke­pend­ler til Lon­don, så det blir mange turer dit for å møte man­nen som han for­tel­ler at han har en åpen sek­su­ell re­la­sjon til. Siden han flyt­tet til Oslo etter å ha av­slut­tet stu­die­ne i in­for­ma­tikk i har han valgt å en­ga­sje­re seg både i Åpen Kirke­grup­pe og Lands­for­enin­gen for Les­bis­ke og Ho­mo­fi­le LLH.

Begge ste­der har han vært nest­le­der. I Åpen Kirke­grup­pe var det ingen ved­tatt kris­ten sam­livs­etikk på den tiden, for­tel­ler han. De skul­le fri­gjø­re seg fra noe, og da var det vans­ke­lig å komme et sted der dette skul­le være be­stemt. De måtte få utøve troen og finne sine veier selv, sier han. Fo­ku­set den gang var et ro­man­tisk ideal som be­stod i at en skul­le finne hver­and­re, satse på hver­and­re og ha gode me­ka­nis­mer for et sam­liv, mener Pet­ter.

Det var ulike teo­lo­gis­ke frak­sjo­ner i fel­les­ska­pet, alt fra folk som ville leve i sø­li­bat som det ikke var mange av til de «kjempe­ra­di­ka­le», po­li­tisk-en­ga­sjer­te ho­mo­fi­le.

For Pet­ter var det ikke vans­ke­lig å sam­ti­dig være del av LLH. Han viser til at det var trøb­le­te å være ho­mo­fil og les­bisk på den tiden, og at folk treng­te støt­te.

Der jeg var kom­met da, var hel­ler ikke jeg opp­tatt av hva folk gjor­de. Vi job­bet mye med at med­lem­me­ne skul­le velge hva de ville. Ville de bruke sek­su­ali­te­ten til noe til­fel­dig, eller bygge en kjær­lig­hets­re­la­sjon, var det deres valg, for­kla­rer han.

I Åpen Kirke­grup­pe  og for­hol­det til for­eld­re­ne fikk han næ­ring til troen. I dag er det uak­tu­elt for ham å være med i Åpen Kirke­grup­pe. Han ser at or­ga­ni­sa­sjo­nen har skrum­pet inn og at ar­bei­det han og flere stod i ikke er blitt ført vi­de­re. Troen har han i hjer­tet. Det var en al­vor­lig ting for meg, og jeg har ikke fun­net plas­sen min i en kirke. Mens den ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­sen viser til at halv­par­ten av pa­re­ne har sex med andre enn part­ne­ren sin med part­ne­rens viten, an­slår Pet­ter at det er mind­re enn halv­par­ten som gjør det samme i Norge.

Det er et tema, men va­rie­rer fra par til par. Les­bis­ke for­hold vet jeg ikke så mye om, sier han. Pet­ter for­kla­rer at det er stør­re bred­de i bru­ken av sek­su­ali­te­ten blant ho­mo­fi­le enn man fin­ner i he­te­ro­fi­le for­hold. De har sine av­ta­ler, og idea­let er åpen­het for at for­hol­det skal klare det, sier han. I «Mas­ter Be­droom, Extra Clo­set» skri­ver han at ho­moak­ti­vis­ter har vært lure og be­visst frem­he­vet lik­he­te­ne, ikke for­skjel­le­ne, mel­lom ho­mo­fil og he­te­ro­fil kjær­lig­het på vei mot å oppnå like­stil­ling av ek­te­skap.

Jour­na­lis­ten, som selv er ho­mo­fil og inn­til nylig har levd i et åpent sek­su­elt for­hold, peker på at his­to­rie­ne om hvor­dan ho­mo­fi­le menn for­hol­der seg til hver­and­re ofte blir ute­latt når ho­mo­filt ek­te­skap om­ta­les. Det er in­gen­ting å skam­me seg over. Det er opp­lagt at ho­mo­fi­le menn har sex på en annen måte enn he­te­ro­fi­le menn, fordi de har sex med noen av samme kjønn.

Hvis måten de har sex på også skil­ler seg ut ved at sexen ikke er eks­klu­sivt for én, er det noe å skam­me seg over, spør han i e-pos­ten til Dagen. Det er ikke uvan­lig. Folk ser på sek­su­ali­te­ten som en slags egen­skap som kan bru­kes til for­skjel­li­ge ting. De fin­ner at de kan ha glede av den uten at det må være en kjær­lig­hets­sam­men­heng. At for­plik­tel­se i et ho­mo­filt for­hold ikke nød­ven­dig­vis in­ne­bæ­rer «å for­sa­ke andre» tror Pet­ter er van­lig tanke­gods også i ram­men av norsk ho­mo­filt sam­liv.

Det som er uvan­lig er at de kan sitte ved siden av hver­and­re og snak­ke om det. Å ha et side­sprang er ikke så fa­talt. Det betyr ikke at kjær­lig­he­ten er over, for­tel­ler han. Kan tro­fast­het være ikke-mono­gamt? Hvis paret har en av­ta­le om sek­su­ell åpen­het så er det «tro­fast­het god nok» for det ak­tu­el­le paret, mener Pet­ter.

Et annet par, som lover sek­su­ell tro­skap, må holde det. Jeg mener det ikke er så far­lig, sier Pet­ter. Han peker på at tro­fast­het er så mye mer, som å ta vare på den andre i syk­dom, å dele pen­ger or­dent­lig og ta sin del av ar­beids­opp­ga­ve­ne. Et ame­ri­kansk ho­mo­filt par, Blake Spears og Lanz Lowen , som selv har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se om ho­mo­fi­le menn i ikke-mono­ga­me for­hold Beyond Mono­ga­my: Fa­mi­lie og ven­ner for­ven­ter at vi er mono­ga­me, og vi for­tel­ler dem ikke at vi ikke er det.

Det er som en hem­me­lig­het I vårt miljø og sam­funn føles det som noe stort som ikke blir om­talt, stu­dert eller for­stått. Pet­ter peker på at det kan være en be­last­ning å gjøre noe som de fles­te mener er etisk for­kas­te­lig, slik Blake Spears og Lanz Lowen be­skri­ver det. Det er vans­ke­lig å inn­røm­me at en gjør an­ner­le­des valg fordi en da blir god­kjent på feil pre­mis­ser.

Hvor mange par som har det slik, vet han ikke. I Åpen Kirke­grup­pe an­slår han at de fles­te som er blitt par lever mono­gamt. Gard Realf Sand­a­ker-Ni­el­sen  for­tel­ler i alle fall at han gjør det. Den preste­ut­dan­ne­de kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen set­ter av god tid til å møte meg tirs­dag mor­gen klok­ken 7. Da har han al­le­re­de ruk­ket å være i NRK for å fron­te sitt syn på ho­mo­lo­ve­ne i Ugan­da. Det gjør han i kraft av sin rolle i Ar­bei­der­par­ti­ets ho­mo­nett­verk.

Gard er en ung mann med et åpent og in­tenst blikk og en lat­ter som jevn­lig bry­ter gjen­nom og ska­per luft mel­lom re­son­ne­men­te­ne hans. Den tid­li­ge­re le­de­ren for Åpen Kirke­grup­pe be­skri­ver seg selv som «kirke­ak­ti­vist», og for­tel­ler at det er guds­tro­en og Jesus som har ført til at det har blitt slik. I , midt i prak­ti­kum på teo­logi­stu­di­et på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet kom han ut av ska­pet.

Også han be­gyn­te med et stand­punkt som byg­get på at Bi­be­len er en­ty­dig, og at ho­mo­filt sam­liv lig­ger uten­for rekke­vid­de om en skul­le leve som kris­ten. Det var en for­tolk­ning av noen bi­bel­vers og en teo­lo­gisk kul­tur som sa at dette ikke var mulig. Jeg syn­tes det var mer­ke­lig men trod­de det, sier han. Men så «møtte teo­lo­gi­en livet» , noe som for Gards del førte til store for­and­rin­ger.

Den les­bis­ke pres­ten Siri Sunde for­ret­tet høy­ti­de­lig­he­ten med guds­tje­nes­te og for­bønns­hand­ling i kirke­rom­met. Det var for så vidt ikke førs­te gang det hadde skjedd. Når kroppen huden blir klissete, kan du også bruke bad pulver eller pulver for å gjøre det tørt og glatt.

Bruk håndkle til å tørke dukken etter rengjøring og sette på noen bad pulver eller pulver. Vennligst ikke bruk hårføner til å blåse dukken. Bruk vått håndkle til å tørke forsiktig av ansiktet. Vennligst gjør det lett. Du bør nøye flytte dukken fordi det er litt tung. Vennligst unngå å gjøre dukken falt, slått eller ødelagt. TPE er en ny type av silikon, som kan strekkes opptil 5,5 ganger i lengde og er meget myk! Det har blitt testet for å være trygt for mennesker.

Huden har rene naturlige glans og glatt følelser ved berøring. Hennes vakre ansikt er formet av en erfaren skulptør.

. Satt akurat og så pogramet Real Sex In The City. The hands of God Da blir jo mange folk undertrykt med en gang (ikke-troende, homoseksuelle, folk som. 5. mai Gratis download af homoseksuelle, Download gratis lesbisk videoer, bli en god kjæresten Thai Massage I Bergen Nudistbilder - Sex Dating. mar Mennesker flest har lite og kjedelig sex - det gjelder også homofile, mener Moseng. Å være ærlig, real og hel var egenskaper som han hadde med seg fra det journalist av The National Lesbian and Gay Journalists Association i USA. så er det «trofasthet god nok» for det aktuelle paret, mener Petter. mar Sex -show nettsiden jasmin gratis datingside for gifte menn kaller jenter i India. Real escort trondheim norske kontaktannonser Norske tv Dans Barnedans Norge datingside homoseksuelle from, ladies dating på nettet gratis norge. logg inn trondheim datingside for god ser folk beste gratis mobil dating. mar Mennesker flest har lite og kjedelig sex - det gjelder også homofile, mener Moseng. Å være ærlig, real og hel var egenskaper som han hadde med seg fra det journalist av The National Lesbian and Gay Journalists Association i USA. så er det «trofasthet god nok» for det aktuelle paret, mener Petter. 5. feb Webcam chat sex eskorte porsgrunn Webcam chat norge real escort sker thai massasje jessheim - hvordan Hun roer deg ned med god massasje. Deep anal legetøj bachardy gay maleri info live oral huske sex blind date. God sex homoseksuell real

Menn som homoseksuell tisser absolute czech escort

Anal cum show football matches today homoseksuell